WEDDING PARTY - PORT C! THESSALONIKI - NOVEMBER 2011